Trang webside của trường Mầm non Liên Hà được tạo lập từ ngày 03/6/2016 với địa chỉ là: mn-lienha.donganh.edu.vn. Chào mừng tất cả cán bộ- giáo viên- nhân viên và phụ huynh học sinh truy cập vào trang web này....